Детално анализирање на времето: Погледнете што ќе ни донесе студениот бран кој доаѓа

За време на овој викенд сеуште ќе се задржи релативно топло време со натпросечни температури на воздухот. Утре (сабота) од попладневните часови најпрвин во западните предели ќе има повремени локални врнежи од дожд кои постепено ќе се шират и во останатите предели. Не се исклучува можноста и за ретки грмежи.

На највисоките планински врвови ќе има услови за провејување на снег.

Врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта кон недела додека веќе во недела во текот на претпладнето врнежите ќе престануваат.

Во понеделник територијата на Македонија ќе биде зафатена од влажна и многу студена воздушна маса од север која ќе донесе локални врнежи од дожд и засилен северен ветер. На повисоките места и на планините врнежите ќе поминуваат во снег.

ecm0-96

Во понеделник во вечерните часови и во текот на ноќта кон вторник услови за провејување на снег ќе има и на некои пониски места.

Напомена: Овој влажен бран ќе донесе повеќе студ од колку врнежи што значи снежните врнежи кои ќе се случат во понеделник ќе бидат со послаб интензитет и нема да создадат значителна снежна покривка.

Можна е тенка снежна покривка и тоа особено на повисоките места и на планините.

Температурите од понеделник ќе бележат тенденција на нагло опаѓање и во вторник наутро минималните температури ќе се движат во интервал од -8 до -1 степен додека максималните температури во вторник ќе се движат во интервал од -2 до 5 степени.

Исто така во вторник ќе има стабилизирање на времето но останува МНОГУ СТУДЕНО со потпросечни температури на воздухот.

Нови информации очекувајте во недела навечер кој по потреба ќе бидат обновени.

Подготви: СЛАВЧО ПОПОСКИ!

 

 

За климата во Република Македонија

Климата е мно­гу значаен гео­граф­ски фактор. Од климата зависи коли­че­с­твото на врнежи, пол­но­водноста на реките, богатството на растителен и животински свет, а секако и ак­тив­но­ста на човекот во просторот. Во стопанството, климата има осо­бе­но влијание врз зем­јоделството, шумарството, потоа сообраќајот, туризмот, начинот на живеење и др. Климатските фактори одредуваат каква ќе биде климата во одреден простор. За Репуб­лика Македонија, најважни климатски фактори се: географската положба, рел­је­фот, бли­зината на околните мориња и атмосферските струења.

Во однос на географската положба, Република Македонија се наоѓа на северната по­лу­топка и тоа малку појужно од средишниот напоредник на оваа полутопка (кој минува низ Белград). Тоа зна­чи дека нашата држава лежи во умерениот топлински појас и е поблиску до екваторот отколку до северниот Пол. Затоа добива сосе­ма до­вол­но топлина за развој на растителниот и животинскиот свет во поголемиот дел на годи­ната. Поради положбата, во Република Македонија има четири јасно изразени годишни времиња. Летото трае од 22 јуни до 23 септември, а зимата од 22 декември до 21 март.

Близината на Егејското Море од само 60 km и на Јадранското Море од 80 km имаат големо влијание врз климата на Република Македонија. Тоа особено е изразено по долината на реките Вардар, Струмица, а нешто помалку и на Црни Дрим, каде нав­легуваат топли и влажни воздушни маси. Освен морињата, врз климата на нашата земја влијае и Атлантскиот Oкеан од каде доаѓаат влажни воздушни маси особено во пролет и есен.

Релјефот со својата височина и правец на протегање, има значително влијание врз кли­мата на нашата држава. Високите планини во западниот и јужниот дел на Репуб­ли­ка Маке­до­нија ги спречуваат топлите и влажни морски влијанија да навлезат по­дла­боко во внатрешноста. Нивното навлегување е можно само преку долините на Вардар, Струмица и Црни Дрим. Од друга страна, средно високите планини и широките долини во северниот дел, овозможуваат навлегување на студени воздушни маси од север. Затоа, во зима дури и во појужните делови на државата температурите може да се спуштат многу ниско. Освен планините, значително вли­јание имаат и котлините. Некои котлини се заградени со планини од сите страни, па преку зима нивните најниски делови може да бидат многу студени. Некои котлини пак се исполнети со езера, кои не дозволуваат околниот воздух преку лето многу да се загрее или преку зима многу да се разлади.

Општите струења на атмосферата исто така имаат значење за климата на Ре­пуб­ли­ка Ма­кедонија. Во летниот период често се јавува пробив на тропски воздушни маси од Аф­ри­ка, пратен со многу високи температури или со таканаречени „црвени дож­до­ви“. Во зима пак, се случува пробив на поларни воз­душ­ни маси од северните делови на Евро­па и од Сибир, па се јавува многу студено време.

Во последно време и човекот има зна­чително влијание врз климата. Тој не са­мо што ја менува микроклимата во некој про­стор со градење на вештачки езера, по­шу­­му­ва­ње, туку со загадувањето ја менува глобалната клима на Земјата.

Слично како релјефот и климата на Република Македонија е многу интересна и разно­видна. Тоа може да се согледа преку климатските елементи, од кои најзначајни се: темпе­рату­рата на воздухот, врнежите, ветровите и др. Кли­мат­ски­те елементи се доста променливи и тоа како просторно така и временски, бидејќи врз нив влијаат многу фак­тори.

klima-faktor

Температурата на воздухот се менува во зависност од го­дишните времиња, рел­је­фот, близината на морињата, големината на природните и вештачки езера, пошу­ме­но­с­та и слично. Средната годишна температура на воздухот во Република Македонија изнесува 11,5°С и се движи од околу 0°С на високите планини до 15°С во јужните под­ра­чја околу Дојран и Валандово. Досега најниската измерена температура на воздухот изнесува -32°С во Берово, а највисоката 45°С во Демир Капија. Општо земено, понис­ки­те делови на котлините и речните долини се потопли од планините, јужните страни се потопли од северните, а западните страни се потопли од источните.

Врнежите во Република Македонија во просек годишно изнесуваат околу 680 mm, што е релативно мала вредност. Најмногу врнежи има во западниот дел на држа­ва­та, особено во долината на реката Ра­дика (околу 1200-1400 mm/год.). Причина е бли­зи­ната на Јадранското Море и висо­ки­те планини кои се испречуваат на влажните воз­душни маси. Кон исток врнежите се намалуваат, така што во централни­от дел на По­вар­дарието, во Тиквешијата и Овче Поле, тие изнесуваат под 500 mm годишно. Поради малата облачност и врнежливост, овде се јавува најдолго осончување со околу 2500-2600 часа годишно. Кон исток врнежите повторно малку се зголемуваат.

Ветровите во Република Македонија се честа појава, особено во зимскиот пе­ри­од. Сепак, тие не се толку силни како во другите делови на Европа и Светот. Врз појавата, правецот и силата на ветровите најмногу влијае релјефот. Најпознати ветрови се вардарецот и југот. Вардарецот е сув и студен ветер кој дува од север кон југ, нај­често во зимскиот период.

Без оглед на големината на државата, климата значително се менува од југ кон се­вер, од запад кон исток и од пониските делови кон планините.

Така, близината и отвореноста кон Егејското Море, условува во јужните делови, околу Гевге­ли­ја, Валандово, Дој­ран, до Демиркаписката Клисура да преовладува изме­не­та средозем­но­морска (ме­дите­ранска) клима, со благи и врнеж­ливи зими и топли, суви лета. Овде мразот е ретка појава, температурите многу ретко паѓаат под -10°С, но преку лето се случува да се искачат и над 40°С. Поради отвореноста кон север и југ, ветровитоста е голема, особено кај Гевгелија, заради што овде се пре­д­видува градба на првата елек­тро­централа на ве­тер во Македонија. Слични климатски одлики има под­рачјето на Стру­мичката Котлина, каде топлите воз­душни струења од Егејско Море на­влегуваат по до­лината на реката Струма и нејзината притока Струмица. Поради по­вол­ните климатски карак­терис­ти­ки, во овој јужен дел на нашата татковина се од­гле­дуваат рано­гра­ди­нар­ски култури. Во Дојранската Котлина пак, топлите зими овозможуваат одгледување дури и на суптропски култури како кивито и маслинката.

Во средишниот дел на нашата држава (средно Повардарjе), владее умерено-кон­ти­нентална клима со сосема слаби медитерански влијанија, чие навлегување е оне­­­во­з­можено од тесната, а долга Демиркаписка Клисура. Овој реон се протега по до­ли­на­та на Вардар, од Демир Капија на југ, до Скопје и Куманово на север, потоа по Брегал­ни­ца до Кочани на ис­ток и по Црна Река до Мариово на запад. Овде зимскиот мраз е по­честа појава. Најниските температури се спуштаат и под -20°С, додека летните пак се искачуваат дури до 45°С. Според просечното количество на врнежи од само 400-500 mm/год., овој простор е меѓу најсиромашните во Европа, така што наликува на сте­пски и полупустински пејсаж. Интересно е и тоа што по долината на Вардар се јавуваат сил­ни ветрови, особено во Овче Поле и кај Демир Капија, заради што и овде се пре­д­видува изградба на централи на ветер. Ваквите климатски услови и долгото осончување од дури 2600 часа, пого­ду­ваат за развој на лозарството и за производство на многу квалитетно македонско ви­но.

Останатите пониски котлински подрачја на нашата татковина (Пелагонија, По­лош­­ка, Дебарска, Кумановска, Делчевска Котлина), се одикуваат со типична уме­ре­но-конти­нентална клима, со студени зими и многу топли лета. Врнежите овде се малку по­високи (околу 600 mm), но сепак недоволни и неповолно распоредени во годината. Повисоките котлини (Кривопаланечка, Беровска, Мавровска), имаат кон­тинен­тал­на клима, со студени зими (до -32°С) и свежи лета (до 35°С) и не многу силни вет­рови. Пријатната клима дава потенцијали за развој на туризмот, сточарството и шумар­ството во овие простори.

Интересна е локалната клима во Охридската и Преспанската котлина. Иако се релативно високи (700-900 m), тука зимите не се студени (над 0°С) а летата се свежи (до 35°С). Тоа е заради влијанието на Охридското и Преспанското Езеро, кои преку зима го загреваат а преку лето го разладуваат околниот воздух. Поради таквата клима и чистиот воздух, овие простори ги нарекуваат воздушни бањи.

На крај да напоменеме дека високите планински подрачја, се одли­ку­ва­ат со сурова планинска клима, студени зими и лета, просечни годишни температури околу 0°С и врнежи околу 1000-1200 mm, преку зима во вид на снег. Снегот обично се задржува од ноември до мај, а на највисоките осојни страни и до август. Заради тоа, овде е развиен зимскиот скијачки и летниот планинарско-рекреативен туризам.

Автор на статијата: д-р Ивица Милевски.

Условите за магла ќе се намалуваат, но растат условите за врнежи

Доцна попладнево како и во вечерните часови во западните предели ќе има слаби локални врнежи од дожд.

Утре (26.11.2016) времето во Македонија ќе биде променливо облачно со сончеви периоди.

Од попладневните часови најпрвин во западните а потоа и во останатите предели ќе има повремени локални врнежи од дожд. Врнежите ќе бидат со послаб интензитет освен во западните и југозападните предели каде ќе бидат со малку поинтензивен карактер. Не се исклучува можноста и за ретка појава на грмежи.

prec01_030

Утре во текот на денот ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец.

На највисоките планини ќе паѓа снег.

Максималната температура утре ќе се движи во интервал од 7 до 15 степени.

Временската прогноза ја подготви СЛАВЧО ПОПОСКИ!

 

Вечерва Никарагва и Ел Салвадор погодени од СИЛЕН земјотрес со интензитет од 7 степени според рихтер

Земјотрес со интензитет од 7 степени според Рихтеровата скала денеска ги погоди Никарагва и Ел Салвадор.

Властите во Салвадор предупредија од појава на цунами.

547933-regional

Епицентаор на земјотресот регистриран е на околу 100 километри од брегот на Ел Салвадор на длабочина од 32 километри во Пацифички Океан.

Земјотресот е почувствуван во главниот град на Никарагва, Манагва, како и во главниот град на Костарика, Сан Хозе.

Се уште нема информации за евентуални човечки жртви и причинета материјална штета.

Докази: Живот на Марс има!

Роботското возило на американската вселенска агенција НАСА пронајде знаци на живот кој постоел во далечното минато на Марс, изјавија научниците од американскиот државен Универзитете во Аризона.

За време на истажувањето на платото наречено „Хоум плејт“, роботското возило „Спирит“ пронашоло материјал со слични карактеристики како оној пронајден во гејзерите Ел Таито во Чиле.

Ел Таито гејзерите се добра основа за споредување поради специфичните услови во кои се наоѓаат, како високото ултравилетово зрачење, ниското ниво на врнежи, големата надморска височина и високото ниво на испарување.

mars_0

– Резултатите покажуваат дека биогениот материјал пронајден во Ел Таито одговара по многу карактеристики на оној пронајден во „Хоум плејт“. Овие сличности укажуваат на можност дека настанале во слични услови, соопштија научниците од Универзитетот во Аризона.

Магливо по котлините вечерва и утре, утре навечер како и во сабота локални врнежи од дожд

Утре (25.11.2016) над територијата на Македонија ќе има зголемување на облачноста, односно времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и релативно топло. Ова се однесува особено за повисоките места и планините.

По котлините и по речните долини ќе има магла и ниска облачност со што температурите ќе се задржат пониски.

Утре навечер како и во текот на ноќта кон сабота во западните предели се очекуваат локални слаби врнежи од дожд кои во сабота во текот на денот ќе се прошират на повеќе места и во западните како и во југозападните предели ќе бидат малку поинтензивни, односно ќе бидат со умерен интензитет.

prec01_033

Од утрешната ноќ поради влажниот бран и облачноста условите за магла по котлините ќе се намалуваат.

На високите планини (над 2000 метри) ќе има слаби врнежи од снег.

Максималната температура утре ќе се движи во интервал од 10 до 16 степени.

Временската прогноза ја подготви СЛАВЧО ПОПОСКИ!

 

АМСМ: Важни информации до возачите

СОСТОЈБА: Сообраќајот на сите државни патишта се одвива без забрани, по претежно суви коловози.

ЗИМСКА ОПРЕМА: Од 15-ти Ноември на сила стапи законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата, без оглед на моменталната временска состојба. Оваа обврска ќе трае до 15 Март 2017 година.

ФРЕКВЕНЦИЈА: Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Оваа информација се однесува само за македонската страна на премините.

ВНИМАТЕЛНО: АМСМ препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно да се внимава низ клисурите, каде постои можност за појава на одрони кои наместа може да го попречат движењето на возачите.

РАБОТИ НА ПАТ:

ГД Гранит АД Скопје поради градежни активности на автопатот А1, коридор 10 од 114+673 км. до 126+272 км. од 22.11.2016 (вторник) ќе воспостави времен режим на сообраќај на автопатот А1, коридор 10 од клучка Неготино до клучка Демир Капија. Сообраќајот ке се одвива во насока од Скопје кон Гевгелија и Атина по регионалниот пат Р1102.

Од 19.10.2016 год. од 13:00ч. врз основа на одобрение 0302-737/Х од Страбаг АГ Подружница Страбаг, а во врска со одобрен проект за рехабилитација на државен пат А1 Куманово – Миладиновци извршена е измена на режим на сообраќај од 15+500 до 20+500 км, после наплатна станица Романовце сообраќајот се одвива по десна (спора), а лентата за возење и престигнување е затворена за сообраќај каде е поставена сообраќајна сигнализација за времена измена.

Ве известуваме дека од 09.08.2016 година на магистрален пат А1, делница Велес- Катланово за време на санација, поставување на сигнализација и обележување на тунел , извршена е времена измена на режимот на сообраќај каде непосредно пред тунелот за сообраќај е затворена левата (брзата) лента.Сообраќајот се одвива по десната (спората) лента за сообраќај, а во самиот тунел сообраќајот се одвива по левата лента.

Од градежната фирма А.Д. Илинден- Струга известуваат дека на Државниот Пат А3 делница Ресен- Буково, се извршуваат градежни работи, рехабилитиација на патниот правец, кои предвидено е да траат до Ноември 2016 година. Поради тоа на наведената делница се применува изменет режим на сообраќај кој на одредени делови се одвива по една коловозна лента за што се поставени семафори кои предвидуваат застој во сообраќајот од 3 до 5 минути.

Од 20.06.2016 година е воспоставена времена измена на режим на сообраќај на магистрален пат А3, делница клучка кај с.Кадрифаково – клучка кај с.Три Чешми. Пренасочувањето на сообраќајот е по регионалниот пат Р526.

Од градежната фирма КЕДИНГ известуваат дека на патниот правец Гостивар – Кичевона 2 км пред планинскиот премин Стража , поради изведување градежни работи (санација на мост) сообраќајот се одвива по една коловозна лента. Поставена е соодветна сообраќајна и светлосна сигнализација.

На патниот правец А3 Битола – Макази, после клучката за с. Ротино во правец на Макази, се изведуваат градежни работи на едната коловозна лента. Сообраќајот се одвива по другите две коловозни ленти. Препорачуваме внимателно возење на оваа делница.

Според сообраќајниот проект тех.бр.155/2015 за времена измена на сообраќајот на патен правец Скопје – Миладиновци – Куманово сообраќајот се одвива (десно после наплатна станица Миладиновци) преку автопатот Куманово – Велес се до клучката кај аеродромот Александар Велики до приклучокот на автопат Велес – Куманово.

Oд 15.01.2016 година, на патниот правец Кадрифаково – Штип, од км. 217+818 до км. 219+918, од 08:00 – 16:00 часот ПРО ГЕО ДОО КУМАНОВО врши геодетски мерења согласно добиените дозволи. Имено, се врши геодетско снимање на асфалтниот дел од трупот на патот на потегот од Клучка Штип до с. Три Чешми. Сообраќајот во моментот на мерењето се одвива согласно Сообраќаен проект за времено одвивање на сообраќајот и со соодветна сообраќајна сигнализација.

Г.Д.Гранит А.Д. Скопје, ОЕ – Нискоградба Исток од 11.12.2015 започна со реконструкција и надградба на автопат, делница Смоквица – Гевгелија, како дел од Коридорот 10. Ве известуваме дека сообраќајот се одвива под времен режим.

Друштвото АСФАЛТ ДОО Скопје известува дека поради продолжување на градежните работи за изградба на електронски систем за наплата на наплатна станица Романовце, на државниот пат А1, делница Куманово – наплатна станица Романовце и обратно, сообраќајот се одвива согласно добиено одобрение за времена измена на режимот на сообраќајот, издадено од Министерството за транспорт и врски на Р. Македонија на25.05.2016. Предметната сообраќајна согласност е со рок на важност од 6 (шест) месеци сметано од денот на издавање на одобрението.
Ги предупредуваме возачите да пристапуваат внимателно и со намалена брзина кон местата на кои се изведуваат работи на пат и да се придржуваат кон упатствата од новопоставената сообраќајна сигнализација.

Градежно Друштво “Гранит” АД Скопје РЕ Свети Николе – Штип изведува градежни работи за градба на државниот пат А4, делница Свети Николе – Штип од км 26+396,00 до км 47+107,00. Со почеток од 21.05.2015 целосно е затворена делницата од км 28+520 (Свети Николе) до км 38+500 (постојана клучка Кадрифаково) и ова затворање ќе трае до целосно завршување на активностите (период од 2 години). Целокупниот сообраќај се пренасочува преку регионалниот пат P 1204. Сите активности се во согласност со Одобрението за времен режим на собраќај бр.1005 од 28.мај.2014 година издадено од Министерството за транспорт и врски на Р.Македонија .

Поради извршување на градежни активности на државниот пат А3, делница Велес – Кадрифаково, сообраќајот се одвива под времен режим и тоа:
– од крајот на трета лента (депонија Велес) до с. Лозово,
– и од с. Лозово преку с.Сарамзалино до клучка Кадрифаково.

Ги предупредуваме возачите да пристапуваат внимателно и со намалена брзина кон местата на кои се изведуваат работи на пат и да се придржуваат кон упатствата од новопоставената вертикална сигнализација.

Денес (четврток) на повеќе места магливо, на повисоките места и планините сончево и потопло

Денес (24.11.2016)времето во Македонија и тоа на повисоките места и на планините ќе биде сончево и релативно топло додека по котлините ќе биде магливо и со ниска облачност.

Ќе биде претежно тивко.

12-778gr

Температурата ќе се движи во интервал од 9 до 16 степени, на местата со магла температурите ќе бидат пониски.

Временската прогноза ја подготви СЛАВЧО ПОПОСКИ!

 

Доаѓа зимата: Од понеделник продор на многу студен воздух од север и снег и на некои пониски места

Од понеделник попладне и навечер поради продор на МНОГУ СТУДЕН воздух од север врнежите од дожд кои ќе ги имаме најпрвин на повисоките места и на планините ќе поминат во врнежи од снег каде ќе се формира снежна покривка.

Во понеделник навечер и во текот на ноќта кон вторник како и во вторник послаби врнежи од СНЕГ ќе има и на некои пониски места во Македонија.

Од вторник ќе биде МНОГУ СТУДЕНО па утринските температури насекаде ќе бидат негативни а и дневните температури на некои места ќе останат под нулата а истите на повеќето места ќе се движат околу нулата.

ecm0-168-1

Поради продорот на овој студен воздух ќе дува ЗАСИЛЕН ветер од северен правец.

Напомена: Температурите кои се очекуваат од вторник ќе бидат невообичаено ниски за овој дел од годината и истите ќе бидат пониски од просечните за повеќе од 10 степени.

ecm100-168

Нова и обновена прогноза очекувајте овие денови.

Подготви: СЛАВЧО ПОПОСКИ!

 

Денот четврток повторно ни носи сончево и топло време – по котлините со магла и ниска облачност

Утре (23.11.2016) времето во Македонија ќе биде сончево и релативно топло. По котлините ќе има магла и ниска облачност особено во претпладневните часови.

Во текот на утрешниот ден ќе биде претежно тивко.

30-778gr

Температурата ќе се движи во интервал од 10 до 16 степени.

Временската прогноза ја подготви СЛАВЧО ПОПОСКИ!